Εκπαιδευτικό υλικό

IELTS Marking Scale

Αγαπητοί φίλοι,

Συχνά δυσκολευόμαστε να μεταφράσουμε τη βαθμολογία μας στο IELTS στο BAND που αντιστοιχεί. Ο πίνακας που ακολουθεί μας βοηθάει να κατανοήσουμε την ακριβή μας επίδοση σε κάθε paper του IELTS αλλά και συνολικά. Παρακαλώ πιέστε εδώ IELTS translate marks into bands

Dear friends,

It is often difficult to translate our marks in the individual papers of IELTS into the corresponding BAND. The following chart is a handy guide that can provide an accurate picture of our performnance in IELTS terms. Please press here IELTS translate marks into bands