ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ για ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Δώδεκα (12) ώρες προετοιμασίας για Αγγλόφωνα Σχολεία. Ακολουθείται το Αναλυτικό Πρόγραμμα του κάθε σχολείου και προσφέρουμε:

α) διαγνωστικό μάθημα γνωριμίας για να διαπιστώσουμε εάν ο υποψήφιος έχει το απαιτούμενο επίπεδο που απαιτεί η εξέταση, άρα μπορεί να ωφεληθεί από το πρόγραμμά μας.

β) επανάληψη του Grammar Syllabus της εξέτασης

γ) εξάσκηση στοWriting της εξέτασης

δ) προσομοίωση (Mock Exam) στο τέλος του προγράμματος των δώδεκα ωρών

Σημείωση 01:

Το διαγνωστικό μάθημα είναι υποχρεωτικό και πραγματοποιείται χωρίς υποχρέωση καταβολής διδάκτρων

Σημείωση 02:

Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ για ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ προσφέρεται και διαδικτυακά.

Κόστος:

Το κόστος του προγράμματος είναι διακόσια δέκα (210,00) ευρώ (περιλαμβάνεται το διαγνωστικό, οι δώδεκα ώρες και η προσομοίωση)

Scroll to Top