Παρακάτω θα βρείτε ONLINE κουίζ που μπορούν να κάνουν οι μαθητές για να εξασκηθούν στο ρήμα ‘to be’.

1. The verb ‘to be’ – Κατάφαση

/10

The verb 'to be' - Junior A - Affirmative (Κατάφαση)

She ......... a girl

You  ......... a man.

It ......... a cat

They ......... men

I ......... a boy.

We ......... boys

You ......... a teacher.

It  ......... a bird.

He ......... a boy

I ......... a girl.

Your score is

0%

2. The verb ‘to be’ – Άρνηση

/10

The verb 'to be' - Junior A - Negative (Άρνηση)

We ......... men.

I ......... a dog.

You ......... a girl.

She ......... a student.

I ......... a man.

They ......... cats.

It ......... a cat

He ......... a teacher

You  ......... a woman.

It  ......... a desk.

Your score is

0%

3. The verb ‘to be’ – Ερώτηση

/10

The verb 'to be' - Junior A - Questions (Ερώτηση)

…....... it a pencil?

…....... you a teacher?

…....... it a cat?

…....... it a snake?

…....... you happy?

…....... you a student?

…....... I right?

…....... I wrong?

…....... you friends?

…....... it an apple?

Your score is

0%

4. The verb ‘to be – Short answers

/12

The verb 'to be' - Junior A - Short answers

Are they pencils?

Is he a student?

Are we friends?

Are they boys?

Is it a cat?

Are you hungry?

Are they girls?

Is he a teacher?

Is it a snake?

Is she a student?

Is it a bag?

Are you students?

Your score is

0%

Scroll to Top