01. Χρήσιμες εκφράσεις για το Speaking Test του Michigan ECPE

ECPE Speaking – Useful Language per Stage

02. Εξάσκηση για το στάδιο που χρειάζεται να παραφράσουμε

ECPE Speaking Stage 2 – Paraphrasing Tips

ECPE Speaking Stage 2 – Paraphrasing: Model Answer

03. Επίσημο βιντεοσκοπημένο δείγμα της εξέτασης

Official Sample ECPE interview ( Stefanos & David: Selecting a Location for a School Trip)

Candidates’ cards (pdf)  (Stefanos & David: Selecting a Location for a School Trip)

Assessment for Stefanos & David (Stefanos scores over 85% – David scores around 70%. See why)

Κριτήρια Αξιολόγησης

Examiner’s instructions

Leave a Reply

Scroll to Top